DEUK
contact@lundgreens.com
+45 70 26 88 55

Lundgreen’s pre-IPO Fond

Lundgreen’s pre-IPO Fond – Tidlig investering i danske vækstselskaber med mulighed for højt afkast.

I de kommende Alternative Investeringsfonde Lundgreen’s pre-IPO Fond I / II deltager investorer i afkastet fra en portefølje af danske vækstvirksomheder, som fonden typisk investerer i 6 til 12 måneder før den forventede børsnotering – med en signifikant rabat i forhold til den forventede IPO pris.

Forhåbentlig vækker denne særlige mulighed for investering interesse. Nedenstående information er en introduktion, og ved fortsat interesse gennemgår vi gerne en mere detaljeret præsentation. Dette vil give fuld gennemsigtighed i produktet, omkostninger, øjeblikkelige investeringsmuligheder, interessenter etc.

Forbehold: Dette skal betragtes som en intention om etablering af de beskrevne pre-IPO Alternative Investeringsfonde (AIF). Indholdet er ikke en anbefaling / opfordring til at foretage investeringen, ej heller er det et bekræftet tilbud om at kunne foretage investeringen.

Mindste tegning: Minimumsbeløbet der skal tegnes for er kr. 750.000,00. Hvis der tegnes for mere end kr. 2 mio. kr. så kan vi tilbyde holdingselskaber en ejerandel på minimum 10 pct. af en investeringsfond.

Risiko: I det skriftlige tegningsmateriale bliver investor bekendtgjort med, at denne investering indeholder højere risici end ved investeringer i børsnoterede aktier. Derfor er det rimeligt at betegne investeringen som risikabel.

INDLEDENDE INFORMATION

Lundgreen’s pre-IPO Fond forventer, også fremadrettet, at have adgang til investeringer i danske vækstvirksomheder der forventes at blive noteret på Nasdaq i København, primært på First North. Denne adgang sker via en fast samarbejdspartner, som vi beskriver i den detaljerede præsentation.

Målsætningen er, at hovedparten af investeringerne sker ca. 12 måneder før det forventede IPO tidspunkt. I øjeblikket kan vi opnå en rabat på op til 40 til 50 pct. af den forventede IPO-pris. I tillæg kan op til 25 pct. af den forventede investeringsvolumen gå til investeringer, hvor der forventes, at være op til 2 år til IPO-tidspunktet, derfor er rabatten i forhold til den forventede IPO-pris endnu lavere. Hertil kommer investeringer 3 til 6 måneder før IPO’en, samt eventuelt i tegningsperioden, dog med lavere rabat. I alle tilfælde skal der korrigeres for udvanding.

Samlet investeringsperiode for investor: De første investeringer forventes at finde sted lige efter indbetalingerne i fondene, og fondene forventes at udløbe igen i 3. kvartal 2024. Da fondene ikke ønsker at holde kontanter der ikke længere skal investeres, så er en førtidig delvis udbetaling mulig.

Tegningstilsagn: Tilsagn om tegning kan afgives i perioden 26. til den 7. maj 2021. Idet vi har begrænset adgang til investeringer er vi nødt til at have et maksimalt samlet tegningsbeløb. Tegningsbeløb tildeles som de indløber.

Aktuelle mulige investeringer for fonden: Nedenstående selskaber er betegnet med Selskab A, B og C, og beskriver dermed investeringer, som fonden lige pt. vil have mulighed for at tilgå. I den detaljerede præsentation giver vi indsigt i, hvilke selskaber som der aktuelt er tale om.

Selskab             Forventet IPO-valuation         Valuation ved investering nu                            Forventet IPO

A                         60 mio. kr.                                  30 mio. kr.                                                             Oktober 2021

B                         200 til 250 mio. kr.                  125 mio. kr.                                                            1. kvartal 2022

C                         80 til 100 mio. kr.                     26 mio. kr.                                                             2. kvartal 2023

Forventningen er at få adgang til 6 til 8 investeringer pr. år og hver investering forsøges afhændet 6 måneder efter, at IPO’en har fundet sted (dette kan variere afhængigt af lock-up aftaler). I investeringsperioden på godt 3 år forventes det, at fonden har varetaget 10 investeringer i alt.

Forventning til afkast: Baseret på ovenstående indikationer kan man fremskrive mulighederne til et meget højt afkast, og denne option vil vi forfølge. Med en mere nuanceret tilgang der f.eks. følger resultatet af IPO’s i USA i 2020 der viser, at også i USA oplevede en andel af de nye selskaber på børsen et kursfald efter IPO’en. Eller, hvis man indregner, at 2 selskaber ikke når børsnoteringen, så er der stadig særdeles gode afkastudsigter, og vi arbejder med forventningen om et samlet afkast på 75 pct. efter omkostninger af den investerede kapital (dette er et helt uforpligtende skøn).

Omkostninger: Der tegnes til kurs 101, hvor det ene kurspoint går til omkostninger i forbindelse med opstart af fondene. Der beregnes et årligt administrationshonorar på 1,5 pct. og i forbindelse med opløsning af fonden beregnes der et performancehonorar på 12,5 pct. af investors afkast efter, at alle omkostninger er indregnet (dette betyder, at de 12,5 pct. beregnes som forskellen mellem investors initiale investering plus påløbne omkostninger, som fratrækkes beløbet til udbetaling, heraf beregnes der 12,5 pct. i 2024).

Andre forhold: Den detaljerede præsentation indeholder f.eks. information om, hvorledes vi arbejder med ”work out”, hvis dette bliver nødvendigt (hvis der opstår en situation, hvor et selskab ikke udvikler sig som forventet). Vi stiller krav til virksomhederne inden for f.eks. miljø, social ansvarlighed samt øvrige etiske krav.

Selskabsform: Fonden oprettes som et ApS, hvor Lundgreen’s Capital A/S ejer for 40.000,00 kr. A-andele, med stemmeret. Eksterne investorer tegner B-andele uden stemmeret, men med adgang til generalforsamlingen.

Selskabets revisionsselskab: Ernst & Young i Danmark.

Selskabets advokat: Mazanti Andersen, København.

Registrering og rådgivning: Selskabet bliver initialt registreret hos Finanstilsynet som en selvforvaltende alternativ investeringsfond (AIF). På et senere tidspunkt skifter fonden status fra at være selvforvaltende til at blive rådgivet af Lundgreen’s Capital A/S (eller dennes datterselskaber) – dette ændre hverken investeringsstrategien eller omkostningsstrukturen.

Anmod om mere information om Lundgreen’s pre-IPO Fond